Boj o Hertnícku dolinu

Aktuálne

Vážení priatelia lesov.
V Hertníckej doline nad dedinou Hertník s ohrozeným vodným zdrojom aj začiatkom roka 2022, napriek niektorým opatreniam a rozhodnutiam, prebieha ťažba dreva. Túto sme procesne napadli a snažíme sa, aby bola zastavená.

Dokumenty týkajúce sa zastavenia ťažby dreva v Hertníckej doline

Prehľad podnetov a trestných oznámení podaných v roku 2022 v Hertníckej doline:

Prehľad podnetov a trestných oznámení podaných v roku 2021 v Hertníckej doline:

Prehľad podnetov a trestných oznámení podaných v rokoch 2018 – 2020 v Hertníckej doline:

 • Dňa 11. 9. 2018 dal VLK Čergov trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Bardejov na Lesy SR a podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia na Lesy SR kvôli ťažbe dreva v území NATURA 2000 (SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov) a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov a to v lesnom poraste č. 463 a 456, v k. ú. Hertník, okres Bardejov.
 • Dňa 2. 4. 2019 dal VLK Čergov trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Bardejov na Lesy SR a podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia na Lesy SR kvôli ťažbe dreva v území NATURA 2000 (SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov) a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov a to v lesnom poraste č. 424, v k. ú. Hertník, okres Bardejov a kvôli plánovanej ťažbe farebne značenej v lesných porastoch č. 429, 1430, 442, 458, 440, 467, v k. ú. Hertník, okres Bardejov.
 • Dňa 7. 10. 2019 dal VLK Čergov trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Bardejov na Lesy SR a podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia na Lesy SR kvôli ťažbe dreva v území NATURA 2000 (SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov) a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov a to v lesnom poraste č. 442, v k. ú. Hertník, okres Bardejov.
 • Dňa 28. 1. 2020 dal VLK Čergov trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Bardejov na Lesy SR a podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia na Lesy SR kvôli ťažbe dreva v území NATURA 2000 (SKCHVU033 Čergov) a teda zabíjaniu chránených druhov živočíchov a to v lesnom poraste č. 426a a 427, v k. ú. Hertník, okres Bardejov.

 

 


Válka s mloky

Kultúrne podujatie pre stojace obecenstvo

18. júna 2021 8. 00 LSEČ
Vážení priatelia lesov. V Čergovskom pohorí je krásna dolina nad dedinou Hertník s vodným zdrojom, ktorý zásobuje 7 149 obyvateľov Hertníka a susediacich podhorských dedín. Vodný zdroj je chránený nádhernými jedľovobukovými lesmi s dvestoročnými jedľami, storočnými bukmi a košatými javormi. Od roku 1991 sa Lesoochranárske zoskupenie VLK snaží ovplyvniť lesné hospodárske plány v tejto oblasti tak, aby si voda v doline zachovala svoju kvalitu a potok Vieska svoj veľký prietok. Za tridsať rokov nedošlo k zásadnej úprave lesohospodárskej činnosti, potok Vieska stratil svoje dva prítoky, vodný zdroj je po dažďoch vyradený z činnosti a posledné jedľovobukové staré lesy v oblasti pomaly miznú. Vo vedľajšej doline, nad dedinou Kríže , sa po podobnom postupe lesohospodárov, zvýšil odtok z povodia desaťnásobne a mútnosť vody dvestonásobne.
Preto sme sa po tridsiatich rokoch rozhodli navrhnúť riešenie, ktoré je pravdepodobne jediné schopné tento problém vyriešiť. Žiadame okamžité zastavenie ťažby v oblasti, zmenu Programu starostlivosti o les tak, aby v doline bolo možné vyhlásiť prírodnú rezerváciu Salamandria.
Ak chcete podporiť záchranu vodného zdroja v hertníckej doline a vyhlásenie rezervácie Salamandria, radi vás privítame nad dedinou Hertník v piatok, 18. júna 2021 po 8.00 hod.
Kto nemôže prísť osobne, môže hybridnú blokádu podporiť tu: Vlci si pomáhajú pre Lesoochranárske zoskupenie VLK (darujme.sk)

Poznámky:

 1. Cieľom blokády hertníckej doliny je záchrana vodného zdroja pitnej vody pre obyvateľov obce Hertník a 7 149 obyvateľov okolitých dedín. Máme za to, že po márnom tridsaťročnom úsilí o nápravu hospodárenia v tejto oblasti, je poslednou možnosťou vyhlásenie prírodnej rezervácie Salamandria na území 500 hektárov povodia potoka Vieska, ktorý zásobuje tento zdroj pitnej vody.
 2. Akcia je občianska iniciatíva bez podpory politických strán, hnutí, štátov a vlád.
 3. Blokáda začína v piatok 18. júna 2021 o 8.00, pričom očakávame maximum účastníkov medzi 10.00 až 12.00.
 4. Doporučujeme sa v tomto čase nachádzať pri vodnom zdroji nad dedinou Hertník na ceste smerom k čergovskej chate.
 5. Blokáda cesty potrvá dokedy budú ľudia stáť na ceste.
 6. Hybridná blokáda pokračuje až do zastavenia ťažby v hertníckej doline.
 7. Všetky naše činnosti v hybridnej blokáde smerujú k vyhláseniu rezervácie Salamandria s piatym stupňom ochrany.
 8. Všetci účastníci blokády cesty, ktorá je súčasťou hybridnej blokády, sa zúčastňujú na akciách dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Rovnako financovanie nákladov na cestu a iné výdavky sú v réžii účastníkov.
 9. Účastníkom blokády odporúčame mať pri vodnom zdroji tričká s označením prírodnej rezervácie, ktoré si majú možnosť zakúpiť u Vila Bartuša (vilo@wolf.sk, telefón 0911 77 90 20) za 7,70€.
 10. Blokádu neorganizuje nikto, občania, ktorí budú stáť na ceste, sú náhodní turisti, ktorým sa nepáči ťažba dreva v doliny a chcú upozorniť na ničenie zdroja pitnej vody pre viac ako 7000 obyvateľov dedín v tomto regióne.

Chief Salamander Juraj Lukáč


Lesníci ničia vodný zdroj pre 7 149 obyvateľov!

Čergov je krásne pohorie. Flyšové. A má nádherné jedľovobukové závery horských dolín, ktoré sú zdrojom pitnej vody pre podhorské obce. Preto by práve tieto závery dolín mali byť extrémne chránené pred ťažbou.

Ale nie. V najcitlivejších flyšových dolinách, mimoriadne citlivých na eróziu, prebieha posledné roky drastická ťažba ničiaca všetky vodné zdroje, ktoré zásobujú miestnych obyvateľov pitnou vodou.

Preto sme práve teraz podali niekoľko trestných oznamení takéhoto znenia:

Týmto podávame podnet pre podozrenie z poškodzovania I., II. A III. stupňa ochranného pásma vodárenského zdroja povrchových vôd a vodného zdroja v k.ú. Hertník. Ide o VZ Vieska v správe VVS, a.s. Košice, závod Bardejov, ktorý
je súčasťou Podčergovského skupinového vodovodu, a ktorý zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obce Hertník, Bartošovce, Fričkovce, Osikov, Vaniškovce, Raslavice, Abrahámovce a Buclovany.

Nad odberným objektom v obci Hertník prebieha intenzívna ťažba dreva obhospodarovateľom lesa Lesy SR, š. p. Ťažba spôsobuje vysoký zákal vody v priebehu dňa, čo ma následne vplyv na kvalitu surovej vody a zníženie množstva vody upravenej a dodávanej odberateľom. V tejto lokalite ide o jediný zdroj pitnej vody pre niekoľko tisíc obyvateľov.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame o okamžité zastavenie ťažby a o prešetrenie dôvodov, prečo Lesy š.p. nereagovali na sťažnosti dodávateľa pitnej vody pre menované obce.

Preto sme práve teraz podali podnety na SIŽP, napísali listy generálnemu riaditeľovi Lesov š.p., ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi a ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému.

Pripravujeme hybridnú blokádu ťažby, záujemcovia kontaktujte katka@wolf.sk.

Kto chce akciu podporiť má možnosť tu: Divočina pre vlkov, sovy, salamandry a iné bytosti pre Lesoochranárske zoskupenie VLK (darujme.sk)

Zmenu hospodárenia na Čergove môžete podporiť aj podpisom:
http://www.ekoforum.sk/peticia/zachranme-cergov

Vodné zdroje Čergova zachránime

VLK nekecá.

VLK maká!