Dokumenty

V novembri 2017 sme fyzicky zablokovali ťažbu Lesov SR š. p.  v oblasti čergovského Soliska a hneď na to sme podali trestné oznámenia na políciu a podnet na inšpekciu životného prostredia. Tie sme následne doplnili.


Účinky tejto akcie pocítia všetky slovenské lesy, ak občania budú chcieť zmeniť LHP pre svoj región.
LZ VLK bolo účastníkom konania, vo veci vyhotovenia PSoL-u pre tento lesný celok (Čergov). Od samého počiatku sme poukazovali na to, že predmetný lesný celok sa prekrýva s ÚEV Čergov a CHVÚ Čergov a že sa v ňom nachádzajú biotopy európskeho významu (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a iné), ako aj prioritný biotop (lipovo-javorové sutinové lesy). Poukazovali sme na to, že keďže PSoL je dokumentom starostlivosti o osobitne chránené územia, musí v ňom byť explicitne zakotvená potreba ochrany vyhlásených území NATURA 2000 a biotopov európskeho významu a prioritných biotopov európskeho významu. Na skutočnosť, že sa na predmetnom území nachádzajú tieto chránené územia a biotopy európskeho významu, poukázal vo svojom vyjadrení v procese vyhotovovania PSoL-u aj Obvodný úrad životného prostredia Prešov vo svojom vyjadrení z 22. 4. 2013. Žiadal do opisu porastov uviesť pre jednotlivé JPRL názvy chránených území a uviesť v PSoL zoznam biotopov európskeho významu a biotopov národného významu. Zo samotného rozhodnutia, ktorým bol PSoL schválený, vyplýva, že zoznam biotopov bol zapracovaný do všeobecnej časti PSoL, a to podľa jednotlivých JPRL. Napriek tomu žiadne ďalšie zohľadnenie výskytu týchto biotopov a vyhlásených chránených území pri vyhotovovaní PSoL správny orgán neakceptoval!

Proti rozhodnutiu o schválený PSoL-u sme (po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov) podali žalobu, kde sme uvedené skutočnosti namietali a poukazovali na to, že týmto postupom bola úplne eliminovaná akákoľvek ochrana biotopov, ako aj predmetu ochrany v územiach NATURA 2000 pri hospodárení v lesoch. 

Keďže Krajský súd v Bratislave žalobu svojim rozsudkom 5S/256/2014 zo dňa 22. 9. 2015 zamietol bez toho, aby sa vysporiadal s akoukoľvek z našich námietok, podali sme proti rozsudku odvolanie, v ktorom sme namietali práve to, že sa súd s našimi námietkami nijako nevysporiadal.
Vec bola dňa 29. 3. 2016 predložená Najvyššiemu súdu, kde je vedená pod spzn. 5Sžo/19/2016 a doteraz v nej nebolo o našom odvolaní rozhodnuté.

Skutočnosť, že pri schvaľovaní PSoL sa napriek tomu, že je dokumentom starostlivosti o chránené územia, nijakým spôsobom nezohľadňuje potreba ochrany prírody, namietame opakovane (a zatiaľ neúspešne) vo všetkých konaniach, kde je predmetom schvaľovanie PSoL-u alebo hospodárenie podľa PSoL-u.Prehľad podnetov a trestných oznámení v roku 2016 a v roku 2017 v oblasti čergovského Soliska:

 • Dňa 6. 4. 2016 dal VLK trestné oznámenie (sp. zn. VLK/2016/006) na OO PZ Sabinov na poškodenie cudzej veci a to zničenie označenia parcely vo vlastníctve LZ VLK.
 • Dňa 9. 5. 2016 dal VLK trestné oznámenie (sp. zn. VLK/2016/011) na OO PZ Sabinov  a podnet (sp. zn. VLK/2016/011) na OÚ PLO Prešov na nelegálny výrub a krádež približne 10 ks stromov.
 • Dňa 10. 5. 2016 dal VLK trestné oznámenie (sp. zn. VLK/2016/012) na OO PZ Sabinov a podnet (sp. zn. VLK/2016/012) na OÚ PLO Prešov na nelegálny výrub a krádež viac ako 10 ks stromov na parcele vo vlastníctve LZ VLK.
 • Dňa 17. 5. 2016 a dňa 27. 7. 2016 dal VLK a VLK Čergov infožiadosť (sp. zn. VLK/2016/015) na Lesy SR, š. p., OZ Prešov, na poskytnutie kópie dokumentov, ktoré oprávňujú Lesy SR, š. p. spravovať lesy na parcele KN registra „E“ č. 475/82 podľa listu vlastníctva č. 547 a na parcele KN registra „E“ č. 477 podľa listu vlastníctva č. 631 a kópie dokumentov, ktorými Lesy SR, š. p. ako správca časti parcely KN registra „E“ č. 475/82 podľa listu vlastníctva č. 547 dal do užívania porasty 401a, 401b, 402, 407a, 407b, 408 užívateľovi LH Péchy .
 • Dňa 2. 9. 2016 dal VLK podnet (sp. zn. VLK/2016/021) na OÚ PLO Prešov na Lesy SR, š. p. kvôli prejazdom mechanizmov vykonávajúcich ťažbu pre Lesy SR, š. p. po parcele vo vlastníctve LZ VLK.
 • Dňa 2. 9. 2016 dal VLK Čergov podnety (sp. zn. VLK-C/2016/017) na OÚ ŽP Prešov a SIŽP Košice na Lesy SR š. p. kvôli ťažbe dreva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov.
 • Dňa 3. 9. 2016 dal VLK Čergov podnet (sp. zn. VLK-C/2016/018) na OÚ PLO Prešov na Lesy SR, š. p.  kvôli približovaniu dreva korytom vodného toku.
 • Dňa 5. 9. 2016 dal VLK Čergov podnet (sp. zn. VLK-C/2016/018) na OÚ ŽP Prešov na Lesy SR, š. p. kvôli približovaniu dreva korytom vodného toku v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov.
 • Dňa 5. 9. 2016 dal VLK Čergov podnet (sp. zn. VLK-C/2016/019) na OÚ PLO Prešov na Lesy SR, š. p. kvôli ťažbe niekoľkých desiatok ks stromov bez akéhokoľvek označenia.
 • Dňa 5. 9. 2016 dal VLK trestné oznámenie  (sp. zn. VLK/2016/022) na OO PZ Sabinov na Lesy SR, š. p. na nelegálny výrub a krádež 1 ks stromu na parcele vo vlastníctve LZ VLK.
 • Dňa 5. 9. 2016 dal VLK Čergov trestné oznámenie (sp. zn. VLK-C/2016/020) na OO PZ Sabinov na nelegálny výrub a krádež niekoľkých ks stromov.
 • Dňa 11. 10. 2016 dal VLK podnety (sp. zn. VLK/2016/023) na OÚ ŽP Prešov a SIŽP Košice na Lesy SR, š. p. kvôli ťažbe dreva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov.
 • Dňa 11. 10. 2016 dal VLK Čergov podnety (sp. zn. VLK-C/2016/022) na OÚ ŽP Prešov a SIŽP Košice na Lesy SR, š. p. kvôli ťažbe dreva v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov.
 • Dňa 11. 10. 2016 dal VLK Čergov trestné oznámenie (sp. zn. VLK-C/2016/022) na OO PZ Sabinov  na Lesy SR, š. p. na ťažbu dreva bez oprávnenia a teda na krádež a poškodzovanie cudzej veci.
 • Dňa 11. 10 2016 dal VLK Čergov podnety (sp. zn. VLK-C/2016/023) na OÚ ŽP Prešov a SIŽP Košice na Lesy SR š. p. kvôli výstavbe a využívaniu lesnej cesty-zvážnice a to v území NATURA 2000 a to SKUEV0332 Čergov a SKCHVU033 Čergov a teda poškodzovaniu biotopov európskeho významu a zabíjaniu chránených druhov živočíchov.
 • Dňa 16. 5. 2017 dal VLK Čergov trestné oznámenie (sp. zn. VLK-C/2017/004) na OO PZ Sabinov na prejazd motorovým vozidlom na OLH Lesov SR, š. p. D. Kruľaka.