Čo sme robili v roku 2022

Výber z toho, čo sme robili:

  • Vymeriavanie s geodetom a značenie majetkových a rezervačných hraníc v lesoch v teréne, osadenie informačných tabúľ, výmena stĺpu rezervačnej tabule, premiestnenie zákazovej značky na vjazd motorvých vozidiel v lokalitách Olišavec, SPR Vlčia, Jarabinčík, Solisko, Salamandria – Čierne blato, výroba piatich transparentov „Zachráňme Čergov“ a ich obnovovanie v Hertníckej doline.
  • Vstupy do správnych konaní týkajúcich sa výrubu drevín – Lenartov, Chmeľová, Bogliarka, Dubovica, VLM – Lomnička, Hniezdno, Jakubany. Do konca roka 2022 neboli konania v Lenartove a Chmeľovej uzavreté. Výrub v Dubovici a v Bogliarke sa neuskutočnil, VLM povolenie dostali.
  • Podanie 5 podnetov a trestných oznámení na výrub drevín na nelesnej ploche – v doline Drahotínskeho potoka, v Olišavci, v hornom toku Ľutinky (Olejníkov, Majdan) a tiež v Ľutine, pričom šlo o výrub a štiepkovanie v Chránenom vtáčom území Čergov. Vyšetrovanie nebolo do konca roka ukončené.
  • Podanie 25 podnetov a trestných oznámení na lesohospodársku činnosť v územiach NATURA 2000 – SKUEV Čergov, SKUEV Čergovský Minčol, CHVÚ Čergov, CHVÚ Levočské vrchy, CHVÚ Laborecká vrchovina – kvôli zabíjaniu chránených živočíchov a ničeniu ich biotopov a to v lokalitách Hertnícka dolina, Olejníkov, Galgovce, Drahotín, Olišavec, Solisko, Kríže, Tichý Potok, Jabloň. Šlo o ťažbu dreva, vytváranie zvážnic, ťahanie dreva korytami potokov. V januári 2022 Slovenská inšpekcia životného prostredia jeden z podnetov v k. ú. Olejníkov odmietla, k žiadnemu ďalšiemu sa do konca roka nevyjadrila. Kriminálna enviropolícia do konca roka neukončila vyšetrovanie ani jedného z týchto podaných trestných oznámení.
  • Podanie 5 trestných oznámení na nelegálnu jazdu motorovým vozidlom v hrebeňových častiach Čergova – Solisko, Veľká Javorina, aj po pozemkoch LZ VLK. Jedno oznámenie nebolo do konca roka uzavreté, ostatné boli odstúpené na prejednanie priestupku.
  • Podanie ďalších trestných oznámení a podnetov: na poškodzovanie vodného zdroja v Hertníckej doline, na poškodzovanie štátnej cesty ťažbou dreva v Majdane, na krádež dreva v Hertníckej doline, doplnenie trestného oznámenia z predchádzajúceho roku ohľadom nelegálneho prejazdu a prerezania zvážnice vo vlastníctve LZ VLK v lokalite Solisko.
  • V roku 2022 pokračovalo vyšetrovanie nášho trestného oznámenia na prejazd autom, prerezanie cesty a zničenie skopólie kranskej v NPR Čergovská javorina, ktoré bolo napokon zastavené. Účasť a stretnutia v konaní týkajúcich sa odberu vody z Ľutinky kvôli zasnežovaniu lyžiarskeho strediska na Lysej a kontrola odberného miesta.

Sprevádzali sme novinárov do SPR Vlčia – Andrej Barát, Pravda a do Hertníckej doliny – Lenka Bodová, RTVS, Andrea Petrovčinová, Dobré noviny. V Bardejove sme stihli spraviť dve prednášky pre študentov. Pomáhali sme s organizáciou a technickým zabezpečením troch 9-dňových terénnych seminárov Gaia – náš domov na Solisku a tiež letného tábora, ktorý sa konal v auguste na Čiernom blate v blízkosti navrhovanej prírodnej rezervácie Salamandria. Hostili sme celoslovenské pravidelné stretnutie členov VLK-a – v júni na Čiernom blate na Čergove a v decembri na bišárskych senníkoch pri Tichom Potoku v Levočských vrchoch. Na Čergove pod hviezdami sa v júli konalo aj  stretnutie Zavýjanie. Počas roka sme sa tiež pravidelne stretávali v Prešove na tzv. štvrtkoch s VLK-om.


Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne, materiálne alebo inou formou pomohli.

V roku 2022 sme prijali prostredníctvom darovania 2 % z dane  647,35 €.
Svoje 2 % nám môžete darovať aj tento rok: https://cergov.wolf.sk/2-z-dane-vlk-cergov/
Kedykoľvek sa môžete stať podporujúcim členom VLK-a Čergov, poslať príspevok či pomôcť s terénnym monitoringom.

Kontaktné údaje:

  • Lesoochranárske zoskupenie VLK Čergov, Tulčík č. 183, 082 13, IČO: 313038620001
  • kmeňový náčelník: Katarína Ondrejová, email: katka@vlkolak.sk, tel.: 0911 779 030
  • číslo účtu na zaplatenie členského (10 €, VS 100) či zaslanie ľubovoľného príspevku: SK27 7500 0000 0040 2403 2144