Kybernetické princípy ochrany prirodzených lesov


  • Prirodzené ekologické spoločenstvá nenarušené ľudskou činnosťou vytvárajú a regulujú svoje vlastné životné prostredie. Udržiavajú ho v stave optimálnom pre celé spoločenstvo a do určitej hraničnej miery vyrovnávajú všetky odchýlky od tohto optima. Takáto biotická regulácia existuje na lokálnej, ako aj na globálnej úrovni. 
  • Biotická regulácia prebieha prostredníctvom zložitého koordinovaného fungovania všetkých druhov prirodzeného ekologického spoločenstva. Informácie potrebné pre zabezpečenie takéhoto fungovania sú obsiahnuté v genómoch jednotlivých druhov. Stabilizujúci prirodzený výber chráni tieto informácie pred spontánnym rozkladom. Evolúcia postupuje smerom k zvyšovaniu regulačného potenciálu spoločenstva. 
  • Množstvo informačných tokov, ktoré prirodzená biota spracováva pri procese regulovania životného prostredia, rádovo presahuje množstvo informačných tokov, ktoré by kedy dokázala spracovávať moderná civilizácia. To znamená, že biotický mechanizmus environmentálnej stabilizácie je jedinečný a nie je ho možné nahradiť technologickým mechanizmom. 
  • Antropogénna premena prirodzených ekosystémov úplne ničí regulačný potenciál ekologických spoločenstiev na lokálnej úrovni a postupne oslabuje globálny vplyv biotickej regulácie. Ľuďmi narušené a umelo vytvorené biologické systémy sú nielen zbavené svojich regulačných schopností, ale naopak samy pôsobia ako silné destabilizátory životného prostredia. 
  • Environmentálne parametre priaznivé pre život na Zemi sú fyzicky nestále. Najmä časť zemskej hydrosféry v tekutom stave, ktorá predstavuje jeden z najdôležitejších predpokladov pre fungovanie súčasných systémov života, je nestála v súvislosti s možným spontánnym prechodom do stavu úplného zamrznutia povrchu planéty, alebo naopak stavu úplného vyparenia oceánov. Bez stabilizujúceho vplyvu prirodzenej bioty by sa životné prostredie a klíma na Zemi prudko zhoršili do stavu neumožňujúceho ľudskú existenciu. 
  • Najväčšou výzvou pre moderné prírodné vedy je preto kvantifikovanie potrebnej a postačujúcej globálnej rozlohy území, ktoré je nutné vyňať z vplyvu ľudskej činnosti a prinavrátiť ich prirodzeným ekosystémom za účelom oddialenia globálneho kolapsu životného prostredia a opätovného získania dlhodobej stability environmentálnych parametrov priaznivých pre ľudský život. Skrátene povedané, 

ŽIADNE PRIRODZENÉ LESY – ŽIADNY ĽUDSKÝ ŽIVOT NA ZEMI

 

 

 

Prečo, ako a čo


Prečo?

                     Zvieratá, rastliny, mikroorganizmy a všetky formy a podoby života spolu komunikujú a zdieľajú tento svet v zložitej sieti. Bez ohľadu na to, aké sú veľké alebo dôstojné či charizmatické, všetky majú hodnotu samy o sebe a podieľajú sa na rozmanitosti biosféry. Ich hodnota sa neodvíja od užitočnosti pre človeka. Človek rozmanitosť života nevytvoril – a teda by ju nemal ani ničiť.

Ako?

                    Tam, kde je zvieratám, rastlinám a všetkým ostatným umožnené žiť slobodný život, vzniká prirodzený les, vzniká Divočina. Z úcty k nim a z potreby zachovať aj život človeka, je potrebné, aby takéto miesta existovali. Práve tu nerušenie bežia prirodzené evolučné procesy – vtedy, keď človek nerobí nič. Bezzásahový režim znamená vylúčenie akejkoľvek cielenej a nenáhodnej činnosti. Divočina je miesto bez rúbania a sadenia stromov, bez používania pesticídov, bez poľovačiek, bez stavania ciest a posedov, bez jázd autami a bez invazívneho vedeckého výskumu.

Čo?

                    A vznik a ochranu takýchto miest, ktoré voláme evolučné lesy, zabezpečujeme. Kupujeme pozemky na Čergove a neustále rozširujeme SPR Vlčia v akcii Kúp si svoj strom. Vlastníme SPR Rysia a v nájme máme 160 ha v NPR Suchá dolina. Pomáhame ľuďom vyhlasovať ich vlastné súkromné rezervácie a tlačíme na štát, aby zakladal a rozširoval štátne prírodné rezervácie so skutočnou bezzásahovosťou. Pracujeme s legislatívou, v teréne, s ľuďmi. Zachraňujeme prirodzené lesy.
Chcete nám pomôcť?

Preteky pomalosti


Buď ovca a choď pomaly.
Padli tatranské lesy a všade do vzduchu trčali polámané a suché smreky. Tam, kde blokádnici (v Tichej a Kôprovej doline) odnos dreva zablokovali, tak tam, tam trčia dodnes. A pomedzi ne sa pomaly plíži normálny prirodzený les. Viac ako 90% kalamitného dreva však lesníci odpratali a rýchlo nasadili malé stromčeky. Tie rýchlo obrástla dlhá tráva a vrbovka (tie ružové kvietky dobré na prostatu aj psychické problémy). Rýchlo ich jedli jelene a rýchlo boli oplotené. Rýchlo vyschli. Na vyťažené plochy sú rýchlo nahnaní dobromyseľní ľudia, ktorí chcú rýchlo pomôcť lesu, aby vyzeral rýchlo opäť tak dobre (rozumej zeleno) ako predtým. Šumiace, zelené, živicou voňajúce, úhľadné, mladé monokultúry. 
….
V prirodzenom lese však popri hospodárskej súťaži bežia PRETEKY POMALOSTI.
Každý, kto pozná Pána prsteňov vie, že Enti komunikujú dlho, pomaly a potom…
#pretekypomalosti