Kybernetické princípy ochrany prirodzených lesov


  • Prirodzené ekologické spoločenstvá nenarušené ľudskou činnosťou vytvárajú a regulujú svoje vlastné životné prostredie. Udržiavajú ho v stave optimálnom pre celé spoločenstvo a do určitej hraničnej miery vyrovnávajú všetky odchýlky od tohto optima. Takáto biotická regulácia existuje na lokálnej, ako aj na globálnej úrovni. 
  • Biotická regulácia prebieha prostredníctvom zložitého koordinovaného fungovania všetkých druhov prirodzeného ekologického spoločenstva. Informácie potrebné pre zabezpečenie takéhoto fungovania sú obsiahnuté v genómoch jednotlivých druhov. Stabilizujúci prirodzený výber chráni tieto informácie pred spontánnym rozkladom. Evolúcia postupuje smerom k zvyšovaniu regulačného potenciálu spoločenstva. 
  • Množstvo informačných tokov, ktoré prirodzená biota spracováva pri procese regulovania životného prostredia, rádovo presahuje množstvo informačných tokov, ktoré by kedy dokázala spracovávať moderná civilizácia. To znamená, že biotický mechanizmus environmentálnej stabilizácie je jedinečný a nie je ho možné nahradiť technologickým mechanizmom. 
  • Antropogénna premena prirodzených ekosystémov úplne ničí regulačný potenciál ekologických spoločenstiev na lokálnej úrovni a postupne oslabuje globálny vplyv biotickej regulácie. Ľuďmi narušené a umelo vytvorené biologické systémy sú nielen zbavené svojich regulačných schopností, ale naopak samy pôsobia ako silné destabilizátory životného prostredia. 
  • Environmentálne parametre priaznivé pre život na Zemi sú fyzicky nestále. Najmä časť zemskej hydrosféry v tekutom stave, ktorá predstavuje jeden z najdôležitejších predpokladov pre fungovanie súčasných systémov života, je nestála v súvislosti s možným spontánnym prechodom do stavu úplného zamrznutia povrchu planéty, alebo naopak stavu úplného vyparenia oceánov. Bez stabilizujúceho vplyvu prirodzenej bioty by sa životné prostredie a klíma na Zemi prudko zhoršili do stavu neumožňujúceho ľudskú existenciu. 
  • Najväčšou výzvou pre moderné prírodné vedy je preto kvantifikovanie potrebnej a postačujúcej globálnej rozlohy území, ktoré je nutné vyňať z vplyvu ľudskej činnosti a prinavrátiť ich prirodzeným ekosystémom za účelom oddialenia globálneho kolapsu životného prostredia a opätovného získania dlhodobej stability environmentálnych parametrov priaznivých pre ľudský život. Skrátene povedané, 

ŽIADNE PRIRODZENÉ LESY – ŽIADNY ĽUDSKÝ ŽIVOT NA ZEMI